Local FM

Raadsvergadering

Welkom bij LocalFM, de streekomroep van West-Brabant. Hier zenden we de raadsvergadering uit.

Luister mee

U bent hier welkom om naar de raadsvergadering te luisteren.

Wat is de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het volks vertegenwoordigende orgaan van de gemeente en heeft drie taken: vertegenwoordigen van de inwoners, kaders stellen voor de uitvoering van taken door het dagelijks bestuur (= college van burgemeester en wethouders) en het controleren van het college. Om deze taken uit te voeren heeft de raad een aantal middelen en wettelijke mogelijkheden. De raad heeft het recht om voorstellen van het college te wijzigen (recht van amendement), het recht om met eigen voorstellen te komen (recht van initiatief) en het recht om schriftelijk en mondeling vragen te stellen. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door alle stemgerechtigde inwoners van Etten-Leur. Etten-Leur telt 27 raadsleden.
Burgerleden
De gemeenteraadsfracties worden ondersteund door burgerleden.
De burgerleden zijn door de gemeenteraad benoemd en ondersteunen hun fractie.
Raadsgriffier
De gemeenteraad wordt bijgestaan, ondersteund en geadviseerd bij het uitoefenen van zijn taak door een zelfstandig adviseur: de raadsgriffier. De raadsgriffier functioneert onafhankelijk van het college en het ambtelijke apparaat.
Raadsvergaderingen
De gemeenteraad wordt bijgestaan, ondersteund en geadviseerd bij het uitoefenen van zijn taak door een zelfstandig adviseur: de raadsgriffier. De raadsgriffier functioneert onafhankelijk van het college en het ambtelijke apparaat.
Infobijeenkomst
In de infobijeenkomst van de raad verzamelen de fracties alle informatie die ze nodig hebben om hun mening te vormen over een voorstel. Inwoners kunnen hierover tijdens deze bijeenkomst meepraten en de gemeenteraad zelf vertellen wat een bepaald voorstel betekent. De infobijeenkomst kan op twee achtereenvolgende avonden plaats vinden in het vergadercentrum van het oude Raadhuis. Dit is afhankelijk van het aantal onderwerpen.
Opiniebijeenkomst
Twee weken later vindt de opiniebijeenkomst van de raad plaats. Dan wisselen de fracties hun meningen uit met elkaar. Inwoners kunnen komen luisteren. De voorstellen waarover overeenstemming bestaat, worden aansluitend aan de opiniebijeenkomst behandeld in een zeer korte raadsvergadering. De opiniebijeenkomst vindt (meestal) op twee achtereenvolgende avonden plaats in het vergadercentrum van het Oude Raadhuis.
Raadsvergadering
De voorstellen waar tijdens de opiniebijeenkomst nog geen overeenstemming over is, worden twee weken later behandeld in de uitgebreide raadsvergadering. De fracties debatteren dan nog (verder) over deze voorstellen om tot een besluit te kunnen komen.

De uitgebreide raadsvergadering vindt altijd plaats in de Raadzaal, gevestigd in de voormalige Nederlands Hervormde kerk. De korte raadsvergadering in het vergadercentrum van het Oude Raadhuis.
In één overzicht: taken gemeenteraad – college
De gemeenteraad heeft een volks vertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Het college voert het beleid uit, bestuurt de gemeente op deze wijze en doet voorstellen aan de raad ter besluitvorming.
De gemeenteraad is het volks vertegenwoordigende orgaan van de gemeente en heeft drie taken: vertegenwoordigen van de inwoners, kaders stellen voor de uitvoering van taken door het dagelijks bestuur (= college van burgemeester en wethouders) en het controleren van het college. Om deze taken uit te voeren heeft de raad een aantal middelen en wettelijke mogelijkheden. De raad heeft het recht om voorstellen van het college te wijzigen (recht van amendement), het recht om met eigen voorstellen te komen (recht van initiatief) en het recht om schriftelijk en mondeling vragen te stellen. De leden van de gemeenteraad worden elke vier jaar gekozen door alle stemgerechtigde inwoners van Etten-Leur. Etten-Leur telt 27 raadsleden.

Local FM

© 2023 LocalFM.nl - Alle rechten en typefouten voorbehouden - Disclaimer
chevron-down